Jesenski upisni rok

Zamolbe za prijam u učenički dom/prijava predaju se osobno od 29.08.2019.. od 8,00 do 18,30 sati.

Objava konačne ljestvice poretka učenika i upis u dom je 30.08.2019. od 8,00 do 12,00 h. Tom prilikom učenik je dužan donijeti potvrdu o upisu u školu koja sadrži pečat škole i potpis ravnatelja ili potvrdu o mjestu koje je zauzeo na konačnoj ljestvici poretka, a koju je moguće ispisati izravno sa sučelja u Nacionalnom informacijskom sustavu prijava i upisa u srednje škole